ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เชื่อมโยงเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการมอเตอร์เวย์


แผนการพัฒนาระบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่เชื่อมต่อ เข้าถึง และคล่องตัวอย่างมีคุณภาพและตรงความต้องการ เพื่อระบบการเดินทางขนส่งและโลจิสติกส์ที่สมดุลและสมบูรณ์โครงการระหว่างก่อสร้าง