ข่าวประชาสัมพันธ์

August 16, 2023

กรมทางหลวงขอเชิญชวนการให้เอกชนร่วมลงทุนในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการสถานที่บริการทางหลวงบางละมุง บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง ช่วงพัทยา – มาบตาพุด

กรมทางหลวงขอเชิญชวนการให้เอกชนร่วมลงทุนในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการสถานที่บริการทางหลวงบางละมุง บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด
August 16, 2023

กรมทางหลวงขอเชิญชวนการให้เอกชนร่วมลงทุนในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการศูนย์บริการทางหลวงศรีราชา บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง ช่วงชลบุรี – พัทยา

กรมทางหลวงขอเชิญชวนการให้เอกชนร่วมลงทุนในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการสถานที่บริการทางหลวงบางละมุง บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - กรมทางหลวงขอเชิญชวนการให้เอกชนร่วมลงทุนในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการศูนย์บริการทางหลวงศรีราชา บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร - บ้านฉาง ช่วงชลบุรี - พัทยา
August 7, 2023

กรมทางหลวงขอเชิญชวนเข้าร่วมงานนิทรรศการสรุปแผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบรางระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2566-2585) ภายใต้การศึกษา MR-MAP ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) ในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.

กรมทางหลวงขอเชิญชวนเข้าร่วมงานนิทรรศการสรุปแผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบรางระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2566-2585) ภายในการศึกษา MR-MAP ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) ในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.
July 7, 2023

กรมทางหลวงขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมสรุป(ร่าง)แผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Pre-Feasibility Study) ภายใต้การศึกษา MR-MAP ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.

กรมทางหลวงขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมสรุป(ร่าง)แผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Pre-Feasibility Study) ภายใต้การศึกษา MR-MAP ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.
April 9, 2023

กรมทางหลวงขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชน (Market Sounding) ในรูปแบบการประชุมทางไกล สำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการจุดพักรถบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง ช่วงกรุงเทพฯ – มาบตาพุด และบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ช่วงบางปะอิน – บางพลี ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 9.30-12.00 น. ผ่าน Zoom Cloud Meetings

กรมทางหลวงขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชน (Market Sounding) ในรูปแบบการประชุมทางไกล สำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการจุดพักรถบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง ช่วงกรุงเทพฯ – มาบตาพุด และบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ช่วงบางปะอิน – บางพลี ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 9.30-12.00 น. ผ่าน Zoom Cloud Meetings
January 25, 2023

กรมทางหลวงขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Pre-Feasibility Study) ภายใต้การศึกษา MR-MAP

กรมทางหลวงขอเชิญชวนการร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Pre-Feasibility Study) ภายใต้การศึกษา MR-MAP ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)
January 20, 2023

กรมทางหลวงเชิญชวนเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชน (Market Sounding) สำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการสถานที่บริการทางหลวงบางละมุง บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง ช่วงพัทยา – มาบตาพุด

กรมทางหลวงเชิญชวนเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชน (Market Sounding) สำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการสถานที่บริการทางหลวงบางละมุง บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด
January 19, 2023

กรมทางหลวงเชิญชวนเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชน (Market Sounding) สำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการศูนย์บริการทางหลวงศรีราชา บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง ช่วงชลบุรี – พัทยา

กรมทางหลวงเชิญชวนเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชน (Market Sounding) สำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการศูนย์บริการทางหลวงศรีราชา บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร - บ้านฉาง ช่วงชลบุรี - พัทยา
November 29, 2022

เชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)
การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
(Pre-Feasibility Study) ภายใต้การศึกษา MR-MAP

ขอเชิญชวนการร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Pre-Feasibility Study) ภายใต้การศึกษา MR-MAP ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)
September 5, 2022

เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมปัจฉิมโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 4)
โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาจุดเชื่อมต่อโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมปัจฉิมโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 4) โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาจุดเชื่อมต่อโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9
August 30, 2022

เชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)
การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
(Pre-Feasibility Study) ภายใต้การศึกษา MR-MAP

ขอเชิญชวนการร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Pre-Feasibility Study) ภายใต้การศึกษา MR-MAP
August 4, 2022

เชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชน
สำหรับงานทบทวนผลการศึกษาความเหมาะสมในการให้เอกชนร่วมลงทุน
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 8 สายนครปฐม-ชะอำ

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชน (Market Sounding) ในรูปแบบการประชุมทางไกลสำหรับงานทบทวนผลการศึกษาความเหมาะสมในการให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 8 สายนครปฐม-ชะอำ ในวันศุกร์ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00-12:00 น.