กรมทางหลวงขอเชิญชวนเข้าร่วมงานนิทรรศการสรุปแผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบรางระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2566-2585) ภายใต้การศึกษา MR-MAP ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) ในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.