กรมทางหลวงขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมสรุป(ร่าง)แผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Pre-Feasibility Study) ภายใต้การศึกษา MR-MAP ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.