เชิญเข้าร่วมสัมมนาเพื่อประเมินความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding)
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7
ส่วนต่อขยายทางยกระดับช่วงศรีนครินทร์ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ