ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ - บ้านฉาง (ช่วงกรุงเทพฯ - ชลบุรี - พัทยา - มาบตาพุด) เป็นโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่มีการควบคุมการสัญจรของยานพาหนะในการเข้าและออกอย่างสมบูรณ์ตลอดเส้นทาง (Fully Controlled Access) และมีวัตถุประสงค์ในการรองรับการเดินทางระยะยาวระหว่างกรุงเทพมหานครกับพื้นที่ภาคตะวันออก จึงจำเป็นต้องจัดให้มีที่พักริมทางในตำแหน่งที่เหมาะสมตลอดสายทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้เส้นทาง รวมถึงส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งที่ผ่านมา กรมทางหลวงได้เปิดให้บริการที่พักริมทางแล้ว 3 แห่ง ได้แก่
(1) จุดพักรถ (Rest Stop) ลาดกระบัง บริเวณ กม.21+700
(2) สถานที่บริการทางหลวง (Service Area) บางปะกง บริเวณ กม.49+300 และ
(3) จุดพักรถ (Rest Stop) หนองรี บริเวณ กม.72+500 ครอบคลุมการให้บริการช่วงกรุงเทพฯ - ชลบุรี
ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานและลักษณะที่พักริมทางในเขตทางหลวงพิเศษและทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. 2560 กรมทางหลวงจึงมีแผนพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์เพิ่มเติมบนที่พักริมทางเดิม และก่อสร้างพัฒนาที่พักริมทางแห่งใหม่เพิ่มเติมอีก 3 แห่ง ครอบคลุมการให้บริการช่วงกรุงเทพฯ - ชลบุรี - พัทยา - มาบตาพุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ได้แก่
(4) โครงการพัฒนาและบริหารจัดการศูนย์บริการทางหลวงศรีราชา บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร - บ้านฉาง ช่วงชลบุรี – พัทยา
(5) จุดพักรถ (Rest Stop) มาบประชัน บริเวณ กม.119+200 และ
(6) โครงการพัฒนาและบริหารจัดการสถานที่บริการทางหลวงบางละมุง บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง ช่วงพัทยา – มาบตาพุด
โดยสามารถสรุปแผนการพัฒนาที่พักริมทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ตลอดเส้นทาง รวมทั้งหมด 6 แห่ง ดังต่อไปนี้

แผนการพัฒนาที่พักริมทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7
ชื่อที่พักริมทาง ประเภท ตำแหน่ง สถานะโครงการ การเปิดให้บริการ
ที่พักริมทางที่เปิดให้บริการแล้ว
(1) ลาดกระบัง จุดพักรถ (Rest Stop) กม.21+700 เปิดให้บริการแล้ว และอยู่ระหว่างศึกษารูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์และบริหารจัดการจุดพักรถ
(2) บางปะกง สถานที่บริการทางหลวง (Service Area) กม.49+300 เปิดให้บริการแล้ว
(3) หนองรี จุดพักรถ (Rest Stop) กม.72+500 เปิดให้บริการแล้ว และอยู่ระหว่างศึกษารูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์และบริหารจัดการจุดพักรถ
ที่พักริมทางที่จะเปิดให้บริการเพิ่มเติมในอนาคต
(4) ศรีราชา ศูนย์บริการทางหลวง
(Service Center)
กม.93+750 อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน คาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2568
(5) มาบประชัน จุดพักรถ (Rest Stop) กม.119+200 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างจุดพักรถและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานโดยกรมทางหลวง คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2566
(6) บางละมุง สถานที่บริการทางหลวง (Service Area) กม.137+800 อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน คาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2568