เชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชน
สำหรับงานทบทวนผลการศึกษาความเหมาะสมในการให้เอกชนร่วมลงทุน
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 8 สายนครปฐม-ชะอำ