เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมปัจฉิมโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 4)
โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาจุดเชื่อมต่อโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9