กรมทางหลวงขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Pre-Feasibility Study) ภายใต้การศึกษา MR-MAP