admin

July 12, 2021

เชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชน (Market Sounding) ในรูปแบบประชุมทางไกล สำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการที่พักริมทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน – นครราชสีมา และทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี

กรมทางหลวง ขอประกาศเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชน (Market Sounding) ในรูปแบบประชุมทางไกล สำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการที่พักริมทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน - นครราชสีมา และทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่าน Zoom Cloud Meetings
May 7, 2021

เชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชน (Market Sounding) ในรูปแบบประชุมทางไกล สำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการพัฒนาและบริหารจัดการ
โครงการศูนย์บริการทางหลวงศรีราชาและสถานที่บริการทางหลวงบางละมุง
บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง

กรมทางหลวง ขอประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชน (Market Sounding) ในรูปแบบประชุมทางไกลสำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการศูนย์บริการทางหลวงศรีราชาและสถานที่บริการทางหลวงบางละมุง บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร - บ้านฉาง ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. ผ่าน Zoom Cloud Meetings
September 22, 2020

เชิญเข้าร่วมสัมมนาเพื่อประเมินความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding)
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7
ส่วนต่อขยายทางยกระดับช่วงศรีนครินทร์ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

กรมทางหลวง ขอประกาศเชิญชวนเข้าร่วม สัมมนาเพื่อประเมินความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายทางยกระดับช่วงศรีนครินทร์-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
September 22, 2020

เชิญเข้าร่วมสัมมนาเพื่อประเมินความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding)
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9
สายวงแหวนกาญจนาภิเษก ด้านตะวันตก (ช่วงบางขุนเทียน-บางบัวทอง)

กรมทางหลวง ขอประกาศเชิญชวนเข้าร่วม สัมมนาเพื่อประเมินความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 สายวงแหวนกาญจนาภิเษก ด้านตะวันตก (ช่วงบางขุนเทียน-บางบัวทอง)
August 9, 2019

Market Sounding Seminar Public Private Partnership for
the Utraphimuk Elevated Tollway Extension Intercity Motorway
Rangsit – Bang Pa-In Section

กรมทางหลวง ขอประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประกวดข้อเสนอการให้เอกชนร่วมลงทุน โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางประอิน-นครราชสีมา และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี ในส่วนของกสนให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance: O&M)
February 8, 2019

เชิญเข้าร่วมสัมมนาเพื่อประเมินความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding)
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราภิมุข ช่วงรังสิต-บางปะอิน

กรมทางหลวง ขอประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประกวดข้อเสนอการให้เอกชนร่วมลงทุน โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางประอิน-นครราชสีมา และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี ในส่วนของกสนให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance: O&M)
February 26, 2019

Documents and Evidence to be submitted on the purchase of the Request for Proposal The latest information on 1 March 2019

The DOH would like to invite a private entity for bidding the PPP Project for operation and maintenance (O&M) of the Bang Pa-IN - Nakhon Ratchasima and Bang Yai - Kanchanaburi Intercity Motorways.
February 26, 2019

การเตรียมเอกสาร หลักฐาน เพื่อยื่นประกอบการซื้อเอกสารข้อเสนอร่วมลงทุน (RFP) ข้อมูลล่าสุดวันที่ 1 มีนาคม 2562

กรมทางหลวง ขอประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประกวดข้อเสนอการให้เอกชนร่วมลงทุน โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางประอิน-นครราชสีมา และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี ในส่วนของกสนให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance: O&M)
November 7, 2018

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางขุนเทียน – ปากท่อ (ช่วงบางขุนเทียน – บ้านแพ้ว)

February 13, 2019

The Invitation to Bid

The DOH would like to invite a private entity for bidding the PPP Project for operation and maintenance (O&M) of the Bang Pa-IN - Nakhon Ratchasima and Bang Yai - Kanchanaburi Intercity Motorways.
February 8, 2019

ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประกวดข้อเสนอฯ

กรมทางหลวง ขอประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประกวดข้อเสนอการให้เอกชนร่วมลงทุน โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางประอิน-นครราชสีมา และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี ในส่วนของกสนให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance: O&M)
February 5, 2019

New Release of the Invitation to Bid

The Department of Highways formally cancels the announced Invitation to Bid for the O&M M6 M81 and postpones the RFP selling date until further notice.